Новини
20 Юли, 2023г.
ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:
Имот 1: Обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв.м., с два входа, единият от които самостоятелен, находящо се в сутерена на База 1 в сградата, в която се помещава ДКЦ-то, с адрес: град София, ул. „Иван Бойчев (бивша Кореняк)” № 17. Предназначение: за кафе.
Имот 2: Площ от 2 кв.м., намираща се в коридора на първия етаж, до централния вход в ляво, на База 2 в сградата, в която се помещава ДКЦ-то, с адрес: град София, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.
Имот 3: Кабинет № 38, с площ от 16,75 кв.м., заедно с прилежащите му 6,69 кв.м. идеални части от общите части на сградата, намиращ се на втория етаж в База 1 в сградата, в която се помещава ДКЦ-то, с адрес: град София, ул. „Иван Бойчев (бивша Кореняк)” № 17. Предназначение: за микробиологична лаборатория.
Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минимална наемна месечна цена: за Имот 1: 450 лв. без ДДС, за Имот 2: 200 лв. без ДДС, за Имот 3: 250 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена за имоти 1 и 3 не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лева за всеки имот. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 11.09.2023г.
Цена на конкурсната документация – 100 лв. без ДДС, платима на регистратура или на каса /ет.3, ст.65/, не по-късно от 13.00ч. на 11.09.2023г.
Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00ч. на 11.09.2023г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта. Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.09.2023г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, ул. „Иван Бойчев” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00ч. на 29.09.2023г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.10.2023г. от 10.00 часа. За справки тел: тел. 02 824 51 48, Зоя Кировa, старша медицинска сестра.


Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII - София” ЕООД

База 1
База 2