ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен
конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:
Имот 1: Офис с обща площ от 76,27 кв.м., намиращ се в сградата на база 1 на „ДКЦ XII - София” ЕООД, с адрес:
град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от четири помещения, които се отдават под наем
заедно, заедно с прилежащите им идеални части от общите част на сградата. Предназначение: офис за
административна дейност със здравна/медицинска насоченост.
Имот 2: Площ от 1.44 кв.м., намираща се на главния вход на сградата на база 2, в която се помещава „ДКЦ XII
- София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Предназначение: за
поставяне на терминално устройство АТМ /банкомат/.
Имот 3: Кабинет № 7, с площ от 11.85 кв.м., заедно с прилежащите му 0.1608 % идеални части от общите части
на сградата, намиращ се в сутерена, до кафето, на база 1 на „ДКЦ XII - София” ЕООД, адрес: град София, район
„Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение: за зъботехническа лаборатория.
Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, е в размер на:
за Имот 1: 1000 лв. без ДДС, за Имот 2: 220 лв. без ДДС, за Имот 3: 280 лв. без ДДС. В размера на месечната
наемна цена за имоти 1 и 3 не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лева за всеки имот. Депозитът е вносим в срок до
13.00 часа на 04.08.2023г.

Цена на конкурсната документация – 100 лв. без ДДС, платима на регистратура или на каса /ет.3, ст.65/, не
по-късно от 13.00ч. на 04.08.2023г.
Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00ч. на 04.08.2023г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 07.08.2023г. от 15.00 часа на следния
адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София”
ЕООД. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде
продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на
конкурса и внасяне на депозит - 13.00ч. на 22.08.2023г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия
и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.08.2023г.
от 11.00 часа. За справки тел: тел. 02 824 51 48, Зоя Кировa, старша медицинска сестра.

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII - София” ЕООД
Уважаеми колеги и пациенти,

В сградата да ДКЦXII СОФИЯ
ул.”Иван Бойчев ”№ 17 работят
остеоденситометър “PRIMUS OsteoSys”и
компютърен томограф/скенер/PCS2000-
Philips”платени услуги и по НЗОК с
направление !
Само Платени услуги
остеоденситометър:
- 1 зона -60,00лв.
- всяка следваща зона – 20.00лв.
- цяло тяло - 100.00лв.
Платени услуги компютърен
томограф/ скенер/:
- КТ на главен мозък - 100,00лв.
- КТ на прешлени /всяка зона/
- 120.00лв
- КТ на гр.кош - 140.00лв
- КТ на корем - 150,00лв.
- КТ на корем с малък таз- 170,00лв.
- КТ на синуси -100,00лв.
- КТ на малък таз -100.00лв.
Уважаеми пациенти,

Ако имате повишена температура и признаци на вирусна инфекция, моля не идвайте в поликлиниката, а се свържете с личния си лекар по телефона. Подобни мерки са необходими с цел минимизиране на риска от заразяване на хроничноболните пациенти!
Уважаеми пациенти,

Д-Р МАНОВ –ОПЛ В БАЗА I НА ДНЦ ХII,ОТ 01.11.2023Г. Е С ПРЕКРАТЕНА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ,КАТО ОБЩО ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР.МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЗАПИСВАТЕ ПРИ ДРУГ ОПЛ.
Във връзка с обявения край на извънредната епидемиологична обстановка, от 1 април т.г. се преустановява работата на ковид-зоната.

Открита е КОВИД ЗОНА в ДКЦ 12, База 1,

намираща се на ул. "Иван Бойчев" №17, до 40-то СОУ, с вход откъм

пощата, с приемно време 08.00 - 16.00 часа всеки работен ден; телефон за

връзка с регистратурата - 029276002, 029276004 и 029276009.

ПОСЛЕДНО ПРОБОВЗЕМАНЕ В 14.50ч.

от 15.00ч. до 15.15ч.дезинфекция на кабинета

Телефон на обслужваща мед. сестра Зоя Кировa -

0879 591 601.
Добре дошли в уеб сайта на ДКЦ - XII

Предмета на дейност на Диагностично консултативен център - XII - София ЕООД е осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания, травми и изострени хронични болести по 16 основни специалности, наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство, диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания, дейност по здравна промоция и профилактика.

Заповядайте при нас!

Новини
12 Юни 2020г.
Дарение от 200 бр. бързи теста за превенция на COVID-19Резултати

База 1
База 2